Facebook


Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Provozovatel internetového portálu, dodavatel:

Název společnosti: OTTO BLANC s.r.o.
Ulice a číslo popisné: Vítězná 18
Město a PSČ: 11801 Praha 1
DIČ: 26176092, IČ: 26176092

email: info@ottoblanc-gentleman.cz,  mobilní telefon:+420734785545

Adresa kanceláře: Strážovská 1561/76, 15300 Praha 5

Číslo účtu pro bezhotovostní platby  - Česko: 107-9437460297 KB a.s.  Slovensko: IBAN CZ4320100000002100625592  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX   Měna účtu: EUR

Vážení zákazníci,
před odesláním objednávky Vám doporučujeme seznámit se s nákupním a reklamačním řádem naší firmy.

Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“, nebo ,,VOP“) upravují vztahy při prodeji v internetovém obchodě  ottoblanc-gentleman.cz (dále jen „prodávající“ ) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s prodávajícím.

 Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

3. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.ottoblanc-gentleman.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

4. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a dle charakteru zboží také návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem.

4.1. Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. V případě pánských košilí  je lhůta dodání zpravidla delší (až 3 týdny) a je počítána až po přičtení finanční částky na bankovní účet.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

4.2. Způsob dopravy
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České a Slovenské republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dopravy. V ojedinělých případech (velké rozměry, hmotnost) je využito specializovaných dopravců a dopravné je účtováno individuálně po dohodě s kupujícím. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží v sekci košík.

4.3. Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

Zboží je možné v plné výši uhradit poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky) - číslo účtu 107-9437460297/0100 KB a.s. bankovním převodem  předem. Kompletní informace o způsobech úhrady zboží najdete v oddíle Doprava a poštovné!

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího.  Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího. Cena zboží v internetovém obchodě  je vždy aktuální a platná.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

Pro předmět plnění platí ceny, uvedené v platném internetovém obchodě prodávajícího, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky. Ceny předmětu plnění uváděné v internetovém katalogu nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

Všechny ceny se rozumějí – pokud není dohodnuto jinak - včetně nákladů na balení a DPH, bez poštovného a dopravy.  Poštovné a dopravu nehradí zákazník pouze u objednávek od 2000,--Kč vč. DPH a výše. Objednávky ze SLOVENSKA od částky 3900Kč/143EUR.

4.4. Převzetí zboží

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží. Při osobním převzetí je kupující  povinen si zboží řádně prohlédnout. Je-li zásilka zboží zjevně poškozená, je kupující povinen požádat doručovatele o otevření zásilky a vyhotovení záznamu o poškození, případně zásilku odmítnout a o této skutečnosti  informovat dodavatele.

4.5. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. emaillová adresa: info@ottoblanc-gentleman.cz.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem. Na základně rozhodnutí Evropského soudního dvora vracíme zákazníkovi, který se rozhodne odstoupit od smlouvy i zaplacené poštovné, a to jen v případě, že si o to písemně zažádá.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • odešlete dopis (na adresu OTTO BLANC s.r.o., Strážovská 1561/76, 15300 Praha 5) nebo email (na info@ottoblanc-gentleman.cz) s textem:
    "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

  • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, se všemi štítky a visačkami, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

  • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

5.2. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Použití a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží ke zpracování a vyřízení Vaší objednávky a ke komunikaci s vámi.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese: OTTO BLANC s.r.o., Strážovská 1561/76, 15300 Praha 5, anebo na email. adrese: info@ottoblanc-gentleman.cz.

Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Děkujeme, že jste strávili čas přečtením těchto obchodních podmínek